Szkolenie z Ustawy o ochronie sygnalistów

Zapraszamy na szkolenie z Ustawy o ochronie sygnalistów. Po ukończeniu kursu otrzymuje się imienny certyfikat z Akademii IKG.

Co trzeba wiedzieć o szkoleniu z Ustawy o Ochronie sygnalistów?

Oferta szkolenia, dotyczącego wymogów ustawowych w zakresie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa (potocznie zwana ustawą o sygnalistach).

Szkolenie dotyczy nabycia wiedzy i kompetencji w zakresie wymogów procedowanej obecnie ustawy „o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa” mającej na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 17 oraz Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 1), zwanej dalej: „Dyrektywą” lub „dyrektywą 2019/1937”. Dyrektywa wymaga przyjęcia regulacji prawnych związanych ze zgłaszaniem naruszeń, w tym dotyczących ochrony zgłaszających oraz trybu zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych przez podmioty prawne oraz organy publiczne. Każdy uczestnik szkolenia w zakresie efektów szkolenia nabędzie umiejętności i potwierdzenia ich w stosownym wymaganym certyfikacie Akademii IKG Technology.


Wymóg przejścia szkolenia, zarówno dla podmiotów prywatnych, jak i publicznych (szczebla samorządowego i szczebla administracji rządowe), określa zarówno procedowany akt prawny, jak i dyrektywa Parlamentu Europejskiego

Zapisz się!

Contact Us

Czego dotyczy to szkolenie?

  • Szkolenie dotyczy nabycia wiedzy i kompetencji w zakresie wymogów procedowanej obecnie ustawy „o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa”  (m.in. sygnalistów), mającej na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 17 oraz Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 1). Dyrektywa ta wymaga przyjęcia regulacji prawnych związanych ze zgłaszaniem naruszeń, w tym dotyczących ochrony  osób zgłaszających oraz trybu zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych przez podmioty prawne oraz organy publiczne.

Cel szkolenia

  • Celem głównym jest praktyczne podejście do tematyki sygnalistów. Oprócz poznania przepisów przede wszystkim trzeba umieć respektować prawa tych osób, a same postępowanie merytorycznie dokumentować. Kogo w urzędzie czy przedsiębiorstwie wyznaczyć do takiej funkcji. W jaki sposób przestrzegać ustawę by uniknąć odpowiedzialności karnej?

Adresaci szkolenia

Osoby, które wdrażają lub będą przygotowywały i wdrażały w organizacji procedury spełniające wymogi ustawy o sygnalistach 2022. Sam obowiązek dotyczyć będzie: urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, inspektoratów nadzoru budowlanego, inspekcji sanitarnej, inspekcji weterynaryjnej, zakładów ubezpieczeń społecznych, przedstawicieli i pracowników podmiotów prywatnych w tym  osób współpracujących z danym urzędem czy przedsiębiorstwem w ramach B2B. Przepisy obejmują również wspólników i członków zarządów oraz osób realizujących zlecone zadania na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli praktycznie każdego w  organizacji.

Korzyści ze szkolenia

Najlepsi wykładowcy, praktycy zajmujący się dotychczas sprawami tzw. Sygnalistów. Nasi eksperci posiadają doświadczenie i wiedzę nabytą w służbach specjalnych, jak rozmawiać z osobami podejmującymi wyzwanie bycia sygnalistą, jak rozmawiać z taką osobą i jak dokumentować takie zdarzenia?

Informacje o szkoleniu

Dodatkowe informacje o szkoleniu z Ustawy o ochronie sygnalistów

Wymóg przejścia szkolenia, zarówno dla podmiotów prywatnych, jak i publicznych (szczebla samorządowego i szczebla administracji rządowe) określa zarówno procedowany akt prawny, jak i dyrektywa Parlamentu Europejskiego.

Każdy uczestnik szkolenia w zakresie efektów szkolenia nabędzie umiejętności i potwierdzenie ich, w wymaganym, imiennym certyfikacie Akademii IKG Technology.

każdy uczestnik otrzyma swoisty przewodnik/manual, jak powinien być zorganizowany system dotyczący sygnalistów, wedle przepisów ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, zwanej też ustawą o sygnalistach z roku 2022.

399 PLN netto/brutto 486,78 PLN za osobę

Inne szkolenia

Sprawdź inne szkolenia, jakie prowadzimy