ESG

Czy Państwa Organizacja zapoznała się  się z Celami Zrównoważonego Rozwoju? Czy w Państwa Organizacji obowiązująca strategia i bieżące działania zostały rozszerzone i dostosowane do wymogów ESG / Celów Zrównoważonego Rozwoju?

Doradzamy firmom w obszarze ESG – potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami już dziś!

UWAGA – WAŻNY KOMUNIKAT!

Szanowny kliencie

czy masz świadomość, że DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Regulacja/Dyrektywa CSRD), dnia 5 stycznia weszła w życie?!

Po ponad półtorarocznych konsultacjach publicznych i uzgodnieniach międzyinstytucjonalnych,
16 grudnia 2022 r., w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowany został tekst dyrektywy 2022/2464 w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD).

Przepisy CSRD zastąpią szereg dotychczasowych rozwiązań odnoszących się do tzw. sprawozdawczości niefinansowej(informacji na temat zrównoważonego rozwoju), zawartych m.in. w dyrektywie 2014/95/EU (Non-Financial Reporting Directive – NFRD/ wcześniejsza Dyrektywa 2013/34/UE).
Regulacja CSRD wpisuje się w plan działań, których ramy wyznacza Europejski Zielony Ład.

 • Zapoznanie się z treścią tego dokumentu, 
 • Przeszkolenie siebie oraz współpracowników w całej organizacji,.

Dyrektywa CSRD rozszerzyła obowiązki sprawozdawcze Zarządów , dotyczące wpływu przedsiębiorstw na ludzi i środowisko oraz przejrzystość organizacji. Większość przedsiębiorców nie ma świadomości o tym co ich już obowiązuje w zakresie wymogów, które prawodawstwo Unii nakłada.
A gdzie jest Twoja Organizacja? 

Jak w Organizacji wygląda wdrożenie ESG i raportowanie informacji na temat zrównoważonego rozwoju (niefinansowe)? 

Zainteresowanych odsyłamy do całości dokumentu:

PDF

A także pozostałych istotnych aktów prawnych, które zebraliśmy w użytecznym katalogu:

Skontaktuj się z nami!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przygotować siebie i swoją organizacji na zgodność z nowym prawem Unii Europejskiej dotyczącym ESG – napisz lub zadzwoń do nas tel: +48 696 550 550

  Unijna dyrektywa CSRD przyjęta 10 listopada 2022

  10 listopada 2022 została przyjęta unijna dyrektywa CSRD. Wszystkie duże przedsiębiorstwa będą musiały ujawniać  jaki wpływ mają ich działania na ludzi i  planetę oraz raportować wszelkie zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju. Ma to zapobiec greenwashingowi, wzmocnić społeczną gospodarkę rynkową UE i położyć podwaliny pod standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym.

  Oczekuje się, że Rada przyjmie wniosek 28 listopada, po czym zostanie on podpisany i opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE. Dyrektywa wejdzie w życie 20 dni po publikacji. Zasady zaczną obowiązywać w latach 2024-2028:

  Co to jest ESG?

  Co to jest ESG i dlaczego jest ważne dla Państwa Organizacji? 

  ESG (Environmental, Social, Corporate Governance)

  Jest to globalny projekt dotyczący działania na rzecz Globalnego Łańcucha Wartości z konkretnymi celami.

  ESG - informacje

  Cele ESG, czyli Zrównoważonego Rozwoju

  ESG / Cele Zrównoważonego Rozwoju to:

  1. Koniec z ubóstwem.
  2. Zero głodu.
  3. Dobre zdrowie i jakość życia.
  4. Dobra jakość edukacji.
  5. Równość płci.
  6. Czysta woda i warunki sanitarne.
  7. Czysta i dostępna energia.
  8. Wzrost gospodarczy i godna praca.
  9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura.
  10. Mniej nierówności.
  11. Zrównoważone miasta i społeczności.
  12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja.
  13. Działania w dziedzinie klimatu.
  14. Życie pod wodą.
  15. Życie na lądzie.
  16. Pokój, Sprawiedliwość i silne instytucje.
  17. Partnerstwa na rzecz celów.

  WAŻNE INFORMACJE!

  prezydencja proponuje następujące terminy:

  • terminy transpozycji przez państwa członkowskie (18 miesięcy po wejściu w życie);

  • terminy wdrożenia przez jednostki:

  • 1 stycznia 2024 r. – dla jednostek już podlegających dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (NFRD) (sprawozdawczość w 2025 r. dotycząca danych za 2024 r.);
  • do 1 stycznia 2025 r. – dla dużych jednostek niepodlegających obecnie dyrektywie NFRD (sprawozdawczość w 2026 r. dotycząca danych za 2025 r.);
  • 1 stycznia 2026 r. – dla MŚP notowanych, jak również małych i niezłożonych instytucji kredytowych oraz wewnętrznych zakładów ubezpieczeń (sprawozdawczość w 2027 r. dotycząca danych za 2026 r.).” 

  No i wszystko wydaje się oczywiste, ufff mamy jeszcze rok więcej, lecz nie do końca należy tak to widzieć.

  W odniesieniu do obiegowych informacji zwracamy uwagę, iż jest to propozycja prezydencji (portugalskiej), w ramach współpracy z delegacjami i ekspertami.

  Stanowisko (propozycja do zmian wniosku)  nie ma wiążącej mocy dla KE.

  Wniosek Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę 2013/34/EU, dyrektywę 2004/109/WE, dyrektywę 2006/43/WE oraz rozporządzenie (EU) nr 537/2014 w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (tekst finalny – 21.04.2021) nie ulega na dzień dzisiejszy zmianie i nie ma jakiejkolwiek pewności, że proponowane zmiany (pobożne życzenia) zostaną uwzględnione. Na dziś stanowisko Parlamentu i Rady jest jasne i wyrażone w przywołanym wniosku.

  Należy również wskazać, iż propozycje prezydencji, jak i postulaty poszczególnych krajów, krążą w obiegu jako zatwierdzone zmiany – nie ma to odniesienia do ostatecznego brzmienia i w konsekwencji obowiązywania tych przepisów.

  Propozycje liberalizacji sięgają również innych kwestii, takich jak kary, czy atestacja, zwolnienie MŚP z raportowania w ramach ESG… Czy KE zdecyduje o liberalizacji terminów i innych kwestii, czy też odrzuci je w ramach dalszego procedowania, zobaczymy. Zakładamy, że KE nie pozwoli na „rozmycie” i uchwalenia przepisów wraz ze zmianami proponowanymi przez prezydencję. Ujmując to wprost  – cały projekt ESG stał by się nijaki, nacechowany fakultatywnością, na którą mało kto będzie reagował! Patrząc na skalę zaangażowania całego Świata (porozumienie podpisane w Paryżu dnia 12 grudnia 2017 roku i dalsze uzgodnienia…), jakie wiąże się z projektem ESG gigantyczne środki finansowe idących za ESG (Kwoty są tak gigantyczne, że ilość zer jest naprawdę znacząca. Biorąc pod uwagę transparentność dla wydatkowania tych gigantycznych środków, środowisko i przyszłość planety i ludzi, tj. filarów zawierających się w skrócie ESG – (Environmental, Social, Corporate Governance), liberalizacja wydaje się mało realna.

  Dodatkowo (ponad wszelką wątpliwość) należy wskazać, iż określone obowiązki dla przedsiębiorstw w zakresie ESG, już istnieją.

  Wymogi te stawia dyrektywa w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (NFRD), a terminy jakie należy wskazać w ramach tego to 1) przyjęcie NRFD: 2014 r. – 2) Implementacja do UoR: 2016 r. raportowanie w 2018 za 2017 r.

  Oczywiście należy to zestawić z określonymi imperatywami wynikającymi z innych przepisów, ale to już zadanie dla specjalistów w ramach wdrażania ESG.

  Wiarygodność i jakość jaka wiąże się przy wdrożeniu ESG, to dojrzałość, „a nie stanie z boku”, w ramach wyzwań przed którymi staje europa i świat. Formalne zapisy, mogą, ale absolutnie nie muszą być zmienione zliberalizowane, a wdrożenie ESG to kluczowy projekt UE. Co będzie jak zacznie obowiązywać od terminów wskazanych we wniosku?

  Niektórzy wskazują, że Unia Europejska powstała jako projekt w dotyczący węgla i stali, a dziś przeradza się w wspólnotowy projekt dot. ESG.

  Raport ESG

  Komisja Europejska skupia się głównie na: ekologii (wszystkiego co się z nią wiąże) i prawach człowieka (we wszystkich obszarach społecznych i egzystencjalnych). Projekt dotyczy Unii Europejskiej i krajów poza nią.

  Firmy obowiązane, oprócz wdrożenia wymogów ESG, będą musiały od 2023, raz w roku, przygotować Raport ESG.

  Konsekwencje braku wdrożenia ESG

  Czy za brak wdrożenia będą kary finansowe i nie tylko?

  TAK!

   Właściwe w sprawach ESG Organy Unii Europejskiej będą miały prawo nakładać grzywny na podmioty i Organizacje Biznesowe niewywiązujące się z przepisów ESG. Będą mogły również kierować nakazy dla firm, co do przestrzegania obowiązku należytej staranności w kwestiach dot. ESG /Zrównoważonego Rozwoju. Na poziomie europejskim  ustanowiona będzie „ europejska sieć organów nadzoru” (ang. European Network of Supervisory Authorities). Sieć tych Organów będzie  odpowiedzialna za zapewnienie skoordynowanych działań. Do jej obowiązków będzie należało również  umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń.

  Więcej informacji na temat Zrównoważonego Rozwoju

  Więcej informacji na temat ESG / Zrównoważonego Rozwoju można znaleźć m.in. na stronach KNF:

  https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Finansowanie_zrownowazonego_rozwoju

  Jesteśmy pewni, że  część pracy już u Państwa została zrealizowana.  Dziś Wasza Organizacja potrzebuje wsparcia merytorycznych profesjonalistów (firmy konsultingowej) która wesprze biznes i sprawi, że ESG / Zrównoważony Rozwój, nie będzie problemem, a szansą dla Organizacji.  Ponadto zapewni zgodność wewnętrznych regulacji z przepisami, które za chwilę będą wymagalne dla Państwa firmy.

  Zrównoważony Rozwój priorytetem dla wielu firm

  Na zrównoważony rozwój kładziony jest obecnie duży nacisk w dojrzałych europejskich firmach. Jest to przestrzeń, która się rozwijała.  EU wskazuje, że ESG / Zrównoważony rozwój ma być implementowany w:

  • międzynarodowych korporacjach,
  • średnich i małych firmach,
  • firmach produkcyjnych, 
  • firmach usługach.

  ESG będzie ważnym kryterium pozyskiwania przez firmy finansowania swoich inwestycji. Od 2023 duże firmy będą obowiązane do przygotowywania Raportu ESG – raz w roku.

  IKG Technology, czyli eksperci w temacie ESG 

  Tematyka Zrównoważonego Rozwoju jest nierozerwalnie związana z dobrymi praktykami
  i normami ISO, wytyczającymi standardy. W IKG Technology od lat szkolimy, badamy zgodności, wdrażamy, pomagamy zrozumieć i działać w zgodzie z wymogami norm ISO i najlepszymi praktykami .Jeśli poszukujecie Państwo firmy konsultingowej z przedmiotowymi kompetencjami to w IKG Technology te kompetencje są wprost filarami naszego funkcjonowania. 

  Dla naszych klientów (bez względu na wielkość organizacji) analizujemy, określamy co mają do zrobienia, a co już jest zrobione, czy też co trzeba wdrożyć by osiągnąć  zgodność z celami ESG i zrównoważonego rozwoju.

  W IKG Technology stosujemy we współpracy z Klientami kompleksowe podejście do ESG

  • Szkolimy w obszarze Zrównoważonego Rozwoju/ESG
  • Pomagamy firmom ocenić, jakie cele ESG / Zrównoważonego Rozwoju powinny wdrożyć
  • Przygotowujemy dokumentację zgodną z wymogami prawnymi, dyrektywą oraz spełniającą globalne wymogi i standardy
  • Realizujemy ocenę, jak jest, a jak powinno być
  • Świadczymy usługę audytu (GAP ANALYSIS) w tematyce ESG / Zrównoważonego Rozwoju

  Zachęcamy także do sprawdzenia naszego kursu:

  Skontaktuj się w sprawie Zrównoważonego Rozwoju

  Myślisz o wsparciu finansowym Twojego biznesu? Liczysz na dotacje ze środków europejskich lub środków przydzielanych w ramach pomocy Banku Światowego? – Koniecznie sprawdź jak ESG / Cele Zrównoważonego /Raport ESG wpłyną na możliwość skorzystania z takich środków.

  Nie czekaj – zacznij działać!

  Jeżeli interesuje Państwa ta tematyka, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 696 550 550 lub uzupełnienie formularza poniżej.