Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie ochrony przetwarzania danych osobowych. Wspieramy działalność firm i instytucji publicznych pełniąc obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO). Największe doświadczenie posiadamy w branżach takich jak: farmacja, produkcja, przemysł, usługi, sektor publiczny, finanse.

W ramach świadczonych usług oferujemy pomoc w zakresie pełnego dostosowania przetwarzania danych osobowych przez organizację do wymogów prawa. Przygotowujemy również opinie prawne dotyczące interpretacji przepisów o ochronie danych osobowych w aspekcie ich praktycznego zastosowania.
W ramach usługi oferujemy:
bieżące monitorowanie przestrzegania RODO w Organizacji obejmujące: optymalizację i aktualizację procedur oraz dokumentacji.
informowanie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych o obowiązkach wynikających z RODO;
udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące ochrony danych osobowych, związanych z obszarem działalności organizacji;
tworzenie lub opiniowanie umów w zakresie danych osobowych;
przygotowywanie lub opiniowanie treści informacji przekazywanej osobom, których dane są przetwarzane;
opiniowanie stanu faktycznego i dokumentacji przy udostępnianiu danych osobowych podmiotom zewnętrznym;
prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych;
pomoc w sytuacji wystąpienia incydentu naruszenia ochrony danych osobowych (w tym analiza sytuacji naruszenia, przygotowanie zgłoszenia naruszenia do organu nadzorczego, przygotowanie zawiadomienia osób, których dane dotyczą, prowadzenie rejestru naruszeń);
przeprowadzanie szkoleń dla osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
współpracę z organem nadzorczym w tym pełnienie funkcji punktu kontaktowego.

IKG Technology

Kontakt:

IKG Technology Sp. z o.o.
ul M.Kopernika 5 lok LU. 8,
00-367 Warszawa
Dane firmowe:

NIP: 701-070-22-79
REGON: 367683693
BANK: 34 1140 2004 0000 3502 8081 2663
Projekt i wykonanie domenafirmy.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram