Ochrona Danych Osobowych – ZEGAR BIJE !!!!

Pozostało tylko 14 miesięcy do wejścia w życie  nowych przepisów dot. Ochrony Danych Osobowych zgodnych z dyrektywą UE  RODO. A wraz z nimi wysokie  kary się zbliżają.

 

ANALIZA SYTUACYJNA

 

Celem Dyrektywy jest  stworzenie nowych regulacji prawnych, uwzględniających postęp technologiczny i rozwój społeczeństwa informacyjnego, które mają zapewnić osobom fizycznym lepszą kontrolę nad ich danymi, jak również przyczynią się do rozwoju gospodarki cyfrowej i budowy jednolitego rynku w Unii Europejskiej.

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016 r. opublikowano teksty aktów prawnych, które składają się na kompleksową reformę ochrony danych osobowych, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „rozporządzeniem”.

Kolejnym aktem jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, zwana dalej „dyrektywą”.

 

Przyszłe regulacje  będą wymagały nowego podejścia od podmiotów przetwarzających dane w tym JST, które powinny:

 • Już teraz przeanalizować wszystkie procesy związane z przetwarzaniem danych,
 • Wdrożyć odpowiednie środki organizacyjne i techniczne takie jak np. Szyfrowanie danych jako metoda zabezpieczenia danych,
 • Wprowadzić nową funkcje tzw. „Inspektora Ochrony Danych” w miejsce dzisiejszego ABI,
 • Wdrożyć odpowiednie środki bezpieczeństwa oraz dokonać oceny skutków prawnych dla ochrony danych osobowych przed rozpoczęciem przetwarzania.

 

Zapisy Dyrektywy wskazują na konieczność zmian w obecnie stosowanych procedurach i systemach informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych. Instrukcja zarządzania powyższymi  powinna określać między innymi:

 • procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym,
 • wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności,
 • stosowanie metod i środków uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem,
 • procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników systemu,
 • procedury tworzenia kopii zapasowych ,
 • sposób, miejsce i okres przechowywania zarówno elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe, jak i kopii zapasowych,
 • sposób zabezpieczenia systemu informatycznego,
 • procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych.

 

Za m.in.„brak zastosowania odpowiednich do ryzyk i zagrożeń środków organizacyjnych i technicznych, zabezpieczających przetwarzanie danych w tym braku szyfrowania…” Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych będzie mógł nakładać kary administracyjne w wysokości odpowiednio do     10 000 000 euro i do 20 000 000 euro, a w przypadku przedsiębiorstwa aż do 4% rocznego światowego obrotu.

 

 

Ciąg dalszy za miesiąc…..

 

 

Autorzy:

MBA Joanna Bańkowska

Kamil Galicki

 

IKG Technology

www.ikg.org.pl

 

http://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/aktualnosci/41048-ochrona-danych-osobowych-zegar-bije